قالب ها

نواختن عود به دلیل کاسه کاسه بزرگ آن، برای افرادی که جثه کوچکتر دارند سخت تر است و حتی میتواند باعث بروز دردهای مفصلی شود (از جمله خانم ها و کودکان). برای حل این مشکل قالب کوچک تری طراحی شده که باعث راحتی نوازنده می شود. در این قالب طول دسته و وتر تغییری نکرده و فقط عمق و عرض کاسه کمتر شده.