بیوگرافی

حمید قربان زاده -1360-گیلان
ساختن عود را از سال 1379 بصورت تجربی آغاز کرد و پس از فرا گیری مقدمات
سازسازی فعالیت خود را بر روی ساخت عود متمرکز نمود.
به خاطر علاقه اش به این ساز از سال 1383 نزد استاد محمد فیروزی به یادگیری
عود پرداخت واز راهنماییهای دوست هنرمندش آرمان سیگارچی بهره مند گردید.